Sách kinh tế

Sách kinh doanh

SÁCH MARKETING

Sách tài chính

Sách kế toán

Sách phát triển bản thân

 • Sản phẩm : SÁCH GIÁO TRÌNH ĐẤU THẦU
 • Giá : 95,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : TS. Đinh Đào Ánh Thủy
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách Kinh tế Đầu tư
 • Trọng lượng : 400g
 • Kích thước : 16x24 cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 398
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : SÁCH GIÁO TRÌNH TIN HỌC ỨNG DỤNG
 • Giá : 110,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : PGS.TS Trần Thị Song Minh
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách Tin học Kinh tế
 • Trọng lượng : 500g
 • Kích thước : 16x24 cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 542
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : SÁCH GIÁO TRÌNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI
 • Giá : 105,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : GS.TS. Hoàng Đức Thân
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách Giáo trình
 • Trọng lượng : 800g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : bìa mềm
 • Số trang : 676
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : SÁCH GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 • Giá : 110,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : GS.TS. Hoàng Đức Thân - PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách Giáo trình
 • Trọng lượng : 800g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 702
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : SÁCH GIÁO TRÌNH NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG
 • Giá : 82,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : PGS.TS Tạ Lợi
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế quốc dân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách Giáo trình
 • Trọng lượng : 500g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 504
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : SÁCH GIÁO TRÌNH CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
 • Giá : 83,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : PGS.TS. Hàn Viết Thuận - ThS. Nguyễn Anh Phương
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách giáo trình
 • Trọng lượng : 400g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mền
 • Số trang : 468
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2017
 • Giá : 500,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : Tổng cục Thống kê
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Thống Kê
 • Ngôn ngữ : Việt - Anh
 • Loại sản phẩm : Sách thống kê
 • Trọng lượng : 1500g
 • Kích thước : 17x24,5cm
 • Hình thức : Bìa cứng
 • Số trang : 412
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
 • Giá : 80,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : PGS.TS Trần Thị Kim Thu - ThS. Đỗ Văn Huấn
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách giáo trình thống kê
 • Trọng lượng : 500g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 404
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : SÁCH GIÁO TRÌNH ĐẤU THẦU
 • Giá : 95,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : TS. Đinh Đào Ánh Thủy
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách Kinh tế Đầu tư
 • Trọng lượng : 400g
 • Kích thước : 16x24 cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 398
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : SÁCH GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP
 • Giá : 116,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu - TS. Trương Đức Lực - TS. Nguyễn Đình Trung
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách Quản trị doanh nghiệp
 • Trọng lượng : 700g
 • Kích thước : 16x24 cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 644
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : SÁCH GIÁO TRÌNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI
 • Giá : 105,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : GS.TS. Hoàng Đức Thân
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách Giáo trình
 • Trọng lượng : 800g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : bìa mềm
 • Số trang : 676
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : SÁCH GIÁO TRÌNH NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG
 • Giá : 82,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : PGS.TS Tạ Lợi
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế quốc dân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách Giáo trình
 • Trọng lượng : 500g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 504
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
 • Giá : 82,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : PGS.TS Vũ Minh Đức & PGS.TS Vũ Huy Thông
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế quốc dân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách giáo trình
 • Trọng lượng : 500g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 438
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ LOGISTICS
 • Giá : 129,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : Đồng chủ biên: GS.TS Đặng Đình Đào, PGS.TS Trần Văn Bão, TS Phạm Cảnh Huy, TS Đặng Thị Thúy Hồng
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Lao động - Xã hội
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách Kinh tế
 • Trọng lượng : 300g
 • Kích thước : 14,5x20,5cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 312
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : BÀI GIẢNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
 • Giá : 50,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : ThS. Nguyễn Đình Toàn
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Ngôn ngữ :
 • Loại sản phẩm : Sách Quan hệ công chúng
 • Trọng lượng : 300g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 328
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
 • Giá : 195,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : Trần Thị Thanh Tú
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách Tài chính
 • Trọng lượng : 500g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 456
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : SÁCH GIÁO TRÌNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 • Giá : 110,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : GS.TS. Hoàng Đức Thân - PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách Giáo trình
 • Trọng lượng : 800g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 702
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : SÁCH GIÁO TRÌNH MARKETING DỊCH VỤ
 • Giá : 133,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : PGS.TS Phạm Thị Huyền - TS Nguyễn Hoài Long
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế quốc dân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách giáo trình
 • Trọng lượng : 700g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 736
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
 • Giá : 82,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : PGS.TS Vũ Minh Đức & PGS.TS Vũ Huy Thông
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế quốc dân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách giáo trình
 • Trọng lượng : 500g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 438
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : BÀI GIẢNG QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
 • Giá : 50,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : ThS. Nguyễn Đình Toàn
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Ngôn ngữ :
 • Loại sản phẩm : Sách Quan hệ công chúng
 • Trọng lượng : 300g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 328
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – CORPORATE FINANCE
 • Giá : 659,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : Ross Westerfield Jaffe
 • Dịch giả : Chủ biên dịch: TS. Vũ Việt Quang; PGS.Ts Trần Thị Hải Lý; PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hoa; Th.S Dương Kha; Th.S Từ Thị Kim Thoa
 • NSX - NXB : Kinh tế TP.Hồ Chí Minh
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách tài chính
 • Trọng lượng : 1500 kg
 • Kích thước : 19x27cm
 • Hình thức : Bìa mềm in màu
 • Số trang : 1096
 • Năm xuất bản : 2017
 • Sản phẩm : TỐI ƯU HÓA TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI – ĐỂ GIA TĂNG DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN TỪ WEBSITE
 • Giá : 100,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : MEDIAZ BIÊN SOẠN
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Thế giới
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách marketing
 • Trọng lượng : 200g
 • Kích thước : 13x20,5
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 260
 • Năm xuất bản : 2017
 • Sản phẩm : TÌNH HUỐNG MARKETING
 • Giá : 129,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : Phạm Thị Liên
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt - Tiếng Anh
 • Loại sản phẩm : Sách marketing
 • Trọng lượng : 300g
 • Kích thước : 16x24 cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 320
 • Năm xuất bản : 2017
 • Sản phẩm : CẨM NANG KHỞI NGHIỆP KINH DOANH – ĐẠT TỚI THÀNH CÔNG BẰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP
 • Giá : 168,000 đ
 • Giá khuyến mại : 135,000 đ
 • Tác giả : Thomas Kubr, Heinz Marchesi, Daniel ILLar, Herman Kienhuis
 • Dịch giả : Ngô Thế Vinh
 • NSX - NXB : Dân Trí
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách Khởi nghiệp
 • Trọng lượng : 300g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mền
 • Số trang : 256
 • Năm xuất bản : 2017
 • Sản phẩm : SÁCH GIÁO TRÌNH NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG
 • Giá : 82,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : PGS.TS Tạ Lợi
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế quốc dân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách Giáo trình
 • Trọng lượng : 500g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 504
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHÂN TÍCH – DỰ BÁO VÀ ĐỊNH GIÁ
 • Giá : 135,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : TS. Phạm Thị Thuỷ (chủ biên) - TS. Nguyễn Thị Lan Anh
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách kế toán - tài chính
 • Trọng lượng : 600g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa cứng
 • Số trang : 402
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN BPO THAY THẾ L/C – HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG QUY TẮC THỐNG NHẤT ĐỐI VỚI NGHĨA VỤ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG ICC URBPO 1.0
 • Giá : 60,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : GS.TS Đinh Xuân Trình
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Lao động
 • Ngôn ngữ : Tiếng việt
 • Loại sản phẩm : Tiền tệ ngân hàng
 • Trọng lượng : 200g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bia mềm
 • Số trang : 184
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN
 • Giá : 72,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : GS.TS Nguyễn Quang Quynh - PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách kiểm toán
 • Trọng lượng : 300g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 400
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
 • Giá : 195,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : Trần Thị Thanh Tú
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách Tài chính
 • Trọng lượng : 500g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 456
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : GIÁO TRÌNH THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
 • Giá : 93,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : PGS.TS Hoàng Văn Cường
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học kinh tế quốc dân
 • Ngôn ngữ :
 • Loại sản phẩm : Tiếng việt
 • Trọng lượng : 600g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 604
 • Năm xuất bản : 2017
 • Sản phẩm : PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – TÁI BẢN LẦN THỨ 4, CHỈNH SỬA BỔ SUNG NĂM 2018
 • Giá : 120,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : Đồng chủ biên: ThS. Ngô Kim Phượng - TS. Lê Hoàng Vinh và Các thành viên: TS. Lê Thị Thanh Hà - ThS. Lê Mạnh Hưng
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Kinh tế - tài chính
 • Trọng lượng : 600g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 410
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, QUẢN LÝ & ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 • Giá : 288,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : PGS.TS Thái Bá Cẩn
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Tài chính
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách xây dựng
 • Trọng lượng : 1200g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 840
 • Năm xuất bản : 2017
 • Sản phẩm : SÁCH KẾ TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP
 • Giá : 135,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : PGS.TS. Hà Thị Thúy Vân - PGS.TS. Trần Mạnh Dũng - TS. Vũ Thị Kim Anh
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Tài chính
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách kế toán
 • Trọng lượng : 400g
 • Kích thước : 16x24 cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 360
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : SÁCH QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KÊ KHAI QUẢN LÝ THUẾ VÀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ
 • Giá : 300,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : Tổng Cục Thuế - Tạp chí Thuế nhà nước
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Tài chính
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : sách kế toán - thuế
 • Trọng lượng : 800g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 776
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : SÁCH QUY TRÌNH THANH TRA KIỂM TRA THUẾ VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
 • Giá : 200,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : Tổng Cục Thuế - Tạp chí Thuế nhà nước
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Tài chính
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách kế toán - thuế
 • Trọng lượng : 600g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 564
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHÂN TÍCH – DỰ BÁO VÀ ĐỊNH GIÁ
 • Giá : 135,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : TS. Phạm Thị Thuỷ (chủ biên) - TS. Nguyễn Thị Lan Anh
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách kế toán - tài chính
 • Trọng lượng : 600g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa cứng
 • Số trang : 402
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN BPO THAY THẾ L/C – HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG QUY TẮC THỐNG NHẤT ĐỐI VỚI NGHĨA VỤ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG ICC URBPO 1.0
 • Giá : 60,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : GS.TS Đinh Xuân Trình
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Lao động
 • Ngôn ngữ : Tiếng việt
 • Loại sản phẩm : Tiền tệ ngân hàng
 • Trọng lượng : 200g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bia mềm
 • Số trang : 184
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : THUẾ
 • Giá : 149,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : TS. Phạm Tấn Anh - ThS. Khúc Đình Nam - ThS. Nguyễn Thị Bình Minh
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Lao động
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách Thuế
 • Trọng lượng : 400g
 • Kích thước : 19xx27cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 320
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN
 • Giá : 72,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : GS.TS Nguyễn Quang Quynh - PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách kiểm toán
 • Trọng lượng : 300g
 • Kích thước : 16x24cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 400
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
 • Giá : 319,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : PGS.TS Đặng Đức Sơn
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Loại sản phẩm : Sách Kế toán
 • Trọng lượng : 1000g
 • Kích thước : 20x22,5cm
 • Hình thức : Bìa mềm
 • Số trang : 636
 • Năm xuất bản : 2018
 • Sản phẩm : CHIẾN THẮNG TRÒ CHƠI CUỘC SỐNG
 • Giá : 120,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : ADAM KHOO
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Phụ Nữ
 • Ngôn ngữ :
 • Loại sản phẩm :
 • Trọng lượng :
 • Kích thước :
 • Hình thức :
 • Số trang : 300
 • Năm xuất bản : 2013
 • Sản phẩm : NHỮNG GHI CHÉP VỀ QUYỀN TỰ DO LỰA CHỌN
 • Giá : 110,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : Nguyễn Văn Trọng
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Trí Thức
 • Ngôn ngữ :
 • Loại sản phẩm :
 • Trọng lượng :
 • Kích thước :
 • Hình thức :
 • Số trang : 298
 • Năm xuất bản : 2015
 • Sản phẩm : LỘI NGƯỢC DÒNG
 • Giá : 90,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : Richard Maun
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Thời Đại
 • Ngôn ngữ :
 • Loại sản phẩm :
 • Trọng lượng :
 • Kích thước :
 • Hình thức :
 • Số trang : 262
 • Năm xuất bản : 2014
 • Sản phẩm : THAY ĐỔI TƯ DUY (HOWARD GARDNER)
 • Giá : 130,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : HOWARD GARDNER
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Khoa học Xã hội
 • Ngôn ngữ :
 • Loại sản phẩm :
 • Trọng lượng :
 • Kích thước :
 • Hình thức :
 • Số trang : 363
 • Năm xuất bản : 2014
 • Sản phẩm : KHI NGƯỜI TA TƯ DUY (JAMES ALLEN)
 • Giá : 29,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : JAMMES ALLEN
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Lao Động
 • Ngôn ngữ :
 • Loại sản phẩm :
 • Trọng lượng :
 • Kích thước :
 • Hình thức :
 • Số trang : 100
 • Năm xuất bản : 2013
 • Sản phẩm : THỊNH VƯỢNG TÀI CHÍNH TUỔI 30
 • Giá : 79,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : Go Deuk Seong
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Lao Động - Xã Hội
 • Ngôn ngữ :
 • Loại sản phẩm :
 • Trọng lượng :
 • Kích thước :
 • Hình thức :
 • Số trang : 235
 • Năm xuất bản : 2012
 • Sản phẩm : CÁCH TƯ DUY KHÁC VỀ THÀNH CÔNG (JOHN C. MAXWELL)
 • Giá : 75,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : JOHN C.MAXWELL
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Lao Động - Xã Hội
 • Ngôn ngữ :
 • Loại sản phẩm :
 • Trọng lượng :
 • Kích thước :
 • Hình thức :
 • Số trang : 284
 • Năm xuất bản : 2015
 • Sản phẩm : ĐỒNG HÀNH CÙNG VĨ NHÂN (JOHN C. MAXWELL)
 • Giá : 39,000 đ
 • Giá khuyến mại : Liên hệ
 • Tác giả : JOHN C.MAXWELL
 • Dịch giả :
 • NSX - NXB : Lao Động - Xã Hội
 • Ngôn ngữ :
 • Loại sản phẩm :
 • Trọng lượng :
 • Kích thước :
 • Hình thức :
 • Số trang : 150
 • Năm xuất bản : 2013

Tin tức mới nhất

XU THẾ CHI TIÊU MỚI – JOHN GERZEMA & MICHAEL DANTONIO XU THẾ CHI TIÊU MỚI – JOHN GERZEMA & MICHAEL DANTONIO

XU THẾ CHI TIÊU MỚI - JOHN GERZEMA & MICHAEL DANTONIO Đại khủng hoẳng kinh tế 2008 xuất phát từ Mỹ - thành trì tưởng như kiên cố nhất của nền kinh tế tư bản toàn cầu. Nước Mỹ từng cực kỳ kiêu

 • Nguyễn Ngọc Tư ‘đong tấm lòng’ qua con chữ rưng rưng
 • ‘Đừng tháo xuống nụ cười’ – sách về một tuổi trẻ không biết sợ
 • Chàng thiếu niên lập dị của Matthew Quick